Pavadinimas

Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkas

Marytė Kvederaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos koordinatorius

Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Metodinės tarybos nariai

Aina Stonkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Rasa Bumblienė, biologijos mokytoja metodininkė; gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Valentina Budrienė, muzikos mokytoja metodininkė; technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė

Aldona Bieliauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

Daiva Žilinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos funkcijos

Nustato pedagogų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus,  inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje, pedagogų  bendradarbiavimą ir patirties sklaidą,  teikia gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo, planavimo ir įgyvendinimo.