KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA 2021–2022 M. M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos taryboje

1.       

Marytė Kvederaitė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė;

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos pirmininkė

2.       

Aina Stonkuvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos nariai

3.       

Rasa Bumblienė

Biologijos mokytoja metodininkė;

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

4.       

Nadežda Kvedarienė

Dorinio ugdymo mokytoja;

Menų, technologijų, fizinio ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

5.       

Rasa Lukoševičienė

Logopedė;

Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė

6.       

Daiva Žilinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

7.       

Daiva Pučkorienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė