Pavadinimas Veiklos kokybės įsivertinimo grupė
Komisijos pirmininkas

Kristina Sungailaitė-Mockuvienė, istorijos vyresnioji mokytoja

Komisijos nariai

Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Adelė Žeimytė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Komisijos funkcijos, veikla Analizuoja gimnazijos veiklos kokybę ir teikia rekomendacijas gimnazijos veiklai tobulinti.