Pavadinimas Veiklos kokybės įsivertinimo grupė
Komisijos pirmininkas Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė
Komisijos nariai

Kristina Sungailaitė-Mockuvienė, istorijos vyresnioji mokytoja

Komisijos funkcijos, veikla Analizuoja gimnazijos veiklos kokybę ir teikia rekomendacijas gimnazijos veiklai tobulinti.