Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
                                                          D. S. Džordanas

Būsimos profesijos pasirinkimas - vienas iš atsakingiausių žmogaus ateitį lemiančių sprendimų. Didžiąją gyvenimo dalį skiriame darbui, tad jei jis nedžiugins, nesuteiks galimybės išreikšti save, tobulėti, daugybė metų bus pilki ir nykūs. Deja, šį sprendimą tenka priimti dar tuomet, kai tik pradedame kaupti gyvenimišką patirtį, išmintį, kai visas pasaulis neretai matomas pro rožinius akinius. Tad nenuostabu, kad kartais rinkdamasis būsimas studijas jaunas žmogus suklysta.

Salantų gimnazija nuo 2012 m. lapkričio mėnesio dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)" Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra".

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
• remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
• remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
• mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Programa padės mokiniams ugdytis šias karjeros kompetencijas:
• savęs pažinimo,
• karjeros galimybių pažinimo,
• karjeros planavimo,
• karjeros įgyvendinimo.

Pagrindiniai dokumentai:

 
 

Nežinai, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, kaip planuoti karjerą? Trūksta informacijos apie norimą įsigyti profesiją? Neapsisprendi, kokią mokymo įstaigą ar studijų kryptį pasirinkti?

Į šiuos ir kitus klausimus Jums gali padėti atsakyti Ugdymo karjerai specialistė Inga Žukauskaitė ir koordinatorė Vilma Gedvilienė. Jos teikia mokiniams, tėvams individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su įvairiausiomis organizacijomis.

 

KARJEROS SPECIALISTĖS INGOS ŽUKAUSKAITĖS DARBO GRAFIKAS                                  

Savaitės diena

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Pirmadienis

12 val.10 min.

14 val. 30 min.

19 val. 00 min.

20 val. 30 min.

Antradienis

12 val.10 min.

14 val. 30 min.

19 val. 00 min.

20 val. 30 min.

Trečiadienis

12 val. 10 min.

14 val. 18 min.

19 val. 00 min.

20 val. 30 min.

Ketvirtadienis

12 val. 10 min.

14 val. 10 min.

19 val. 00 min.

20 val. 30 min.

Penktadienis

12 val. 10 min.

14 val. 10 min.

19 val. 00 min.

20 val. 12 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kviečiame visus mokinius, mokytojus, tėvelius ir kitus bendruomenės narius įsijungti į šio projekto veiklą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite internetinėje svetainėje www.mukis.lt